Biểu Mẫu

Biểu Mẫu

Thông tư 02/2017/TT-NHNN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2017/TT-NHNN Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN CỦA TỔ CHỨC TÍN…

Thông tư 15/2014/TT-BCA

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Điều 167…

Quyết định 05/2017/QĐ-KTNN

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2017/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA…

Quyết định 02/2013/QĐ-KTNN

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2013/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ…

Quyết định 04/2017/QĐ-KTNN

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2017/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (BỘ, NGÀNH)…

Quyết định 08/2008/QĐ-KTNN

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 08/2008/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH LẬP VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN…

Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2017/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM…

Thông tư 02/2017/TT-BYT

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM…

Thông tư 28/2017/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 4…